206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

bangtuanhoan@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Số hiệu nguyên tử trong bảng tuần hoàn cho biết điều gì?

Trong bảng tuần hoàn hiện đại, các nguyên tố được liệt kê theo thứ tự số hiệu nguyên tử tăng dần. Số nguyên tử là số proton trong hạt nhân nguyên tử. Số lượng proton xác định danh tính của một nguyên tố (nghĩa là một nguyên tố có 6 proton là nguyên tử carbon, bất chấp bao nhiêu neutron có thể có mặt).

Số hiệu nguyên tử là gì?

Số lượng proton xác định có bao nhiêu electron bao quanh hạt nhân và chính sự sắp xếp của các electron này quyết định phần lớn hành vi hóa học của một nguyên tố.

Trong bảng tuần hoàn sắp xếp theo chiều tăng dần số hiệu nguyên tử. Các nguyên tố có tính chất hóa học giống nhau đương nhiên được xếp vào cùng một cột (nhóm). Chẳng hạn, tất cả các nguyên tố trong nhóm 1A đều là kim loại tương đối mềm, phản ứng mạnh với nước và tạo thành điện tích 1+.

Tất cả các nguyên tố trong nhóm 8A đều là khí đơn nguyên tử, không phản ứng ở nhiệt độ phòng…

Nói cách khác, có sự lặp lại tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học với khối lượng tăng dần.

Trong bảng tuần hoàn ban đầu do Dimitri Mendeleev xuất bản năm 1869, các nguyên tố được sắp xếp theo khối lượng nguyên tử tăng dần – vào thời điểm đó, hạt nhân vẫn chưa được khám phá và không có hiểu biết gì về cấu trúc bên trong của nguyên tử. Vì vậy khối lượng nguyên tử là hướng dẫn duy nhất.

Một khi cấu trúc hạt nhân đã được hiểu rõ, thì rõ ràng, số hiệu nguyên tử chi phối tính chất của các nguyên tố.

Số hiệu nguyên tử trong bảng tuần hoàn cho biết điều gì?

Tóm lại số hiệu nguyên tử trong bảng tuần hoàn cho biết số proton trong hạt nhân. Đồng thời định danh tên nguyên tố đó và có thể dựa vào đó dự đoán một số tính chất hóa học.

Sau khi đọc xong lý thuyết ở bên trên bạn đã sẵn sàng cho câu hỏi này chưa

Số hiệu nguyên tử trong bảng tuần hoàn cho biết:

1. Số điện tích hạt nhân                               

2. Số nơtron trong nhân nguyên tử             

3. Số electron trên lớp ngoài cùng        

4. Số thứ tự nguyên tố trong bảng tuần hoàn                         

5. Số proton trong nhân hoặc electron trên vỏ                                       

6. Số đơn vị điện tích hạt nhân.

Hãy cho biết các thông tin đúng:

A. 1,3,5,6    

B. 1,2,3,4

C.  1,3,4,5,6

D. 2,3,5,6

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again